Пазарни консултации

Пазарни консултации при подготовката на открита обществена поръчка с предмет „Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България“ по проект BG05M9OP001-3.009 'Контрол на командированите лица'.

Информация за проведените пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП

Във връзка с подготовката на открита обществена поръчка с предмет „Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България“ по проект BG05M9OP001-3.009 'Контрол на командированите лица' са проведени пазарни консултации с:

- независим експерт: г-н Димитър Янков, експерт по информационни технологии, град София, ул. “Андрей Ляпчев” № 1;

- независим експерт: г-жа Ваня Лазарова, Доктор по Информатика, e-mail: vanya.lazarova@gmail.com, адрес: гр. Пловдив, ул. 'Любен Каравелов' № 37.

pdf.gifПокана за провеждане на пазарни консултации до Димитър Янков, независим експерт.pdf (3.55 MB)

pdf.gifОтговор от Димитър Янков, независим експерт.pdf (66.09 KB)

pdf.gifПокана за провеждане на пазарни консултации до Ваня Лазарова, независим експерт.pdf (3.55 MB)

pdf.gifОтговор от Ваня Лазарова, независим експерт.pdf (71.13 KB)