ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, РАЗРАБОТВАНА ПО ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА””, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПО КОЙТО БЕНЕФИЦИЕНТ Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начало: 27.06.2014 г.

Краен срок за достъп до документи: 29.07.2014 г., 17:30 ч.

Краен срок за получаване на оферти: 08.08.2014 г., 17:30 ч.

Отваряне на офертите: 11.08.2014 г., 13:00 часа

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

pdf.gifРешение № ОП-079/03.09.2014 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка (2.31 MB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifРешение № ОП-051/27.06.2014 г. (102.02 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-052/27.06.2014 г. (493.43 KB)

pdf.gifДокументация (500.85 KB)

doc.gifПриложения (587 KB)