ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на лицензи за право на ползване със софтуерна осигуровка за програмни продукти за изграждане на базова инфраструктура за изпълнение на Информационна система на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001 - 6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“

Начало: 30.06.2014 г.

Краен срок за достъп до документи: 04.08.2014 г., 17:30 ч.

Краен срок за получаване на оферти: 14.08.2014 г., 17:30 ч.

Отваряне на офертите: 15.08.2014 г., 13:30 ч.

ДАТА, МАСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № ПЕКД-249/04.09.2014 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (41.83 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПЕКД-0209/04.08.2014 г. до всички потенциални участници (113.83 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:


doc.gifДокументация за участие

pdf.gifОбявление №ОП-054/30.06.2014

pdf.gifРешение №ОП-053/30.06.2014