Обяви за конкурси

Конкурс за длъжността “ инспектор” – 5 щатни бройки в отдел “Трудови правоотношения и правно осигуряване”, Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София

към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Конкурс за длъжността “старши юрисконсулт” – 2 щатни бройки в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване“,

Дирекция “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”