Брошура помага на мобилните работници да установят дали са застрашени от измама

Ръководството за справедлива сезонна работа е разработено от Европейския орган по труда в рамките на Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons

Кратка анкета, която е част от „Ръководство за справедлива сезонна работа″, помага на търсещите заетост, както и на тези, които вече работят в чужбина, да оценят дали има риск да попаднат в измамна схема. Брошурата, която вече е публикувана на сайта на ИА ГИТ, https://www.gli.government.bg/bg/node/11622 , е разработена от Европейския орган по труда (ЕОТ) в рамките на кампанията „Права през всички сезони“.

Описаните в листовката права се отнасят за гражданите на ЕС или за граждани на държави извън ЕС, които законно пребивават в държави от Общността. Информацията в брошурата обръща внимание на равното третиране на работниците, социалното осигуряване, условията на труд и живот и др. В случай на въпроси и оплаквания от страна на работещите е предоставен линк, на който могат да проверят към коя институция да се обърнат.

На Единния информационен уебсайт на България относно командироването на работници Инспекцията по труда също е разработила кратък въпросник за самооценка на действителността на командироването. Той може да бъде попълнен  https://postedworkers.gli.government.bg/view/307/deystvitelno-komandiro…

Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането за България на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда, насочена към повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници с акцент върху наетите в селското стопанство. Слоган на кампанията е Права през всички сезони, а публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

В периода 20 – 24 септември 2021 г. в рамките на кампанията се провежда Седмицата на действието, обявена за Седмица на Европейския съюз за сезонните работници. В рамките на нея експерти на Инспекцията по труда участват в серия информационни срещи, организирани от Агенцията по заетостта. Инспекторите по труда провеждат и засилен контрол в селското стопанство.

На сайта на Инспекцията по труда, в секцията „Дейност“, рубриката „Информационни кампании“, подрубрика „Европейска кампания „Права през всички сезони“ са публикувани още полезни материали относно работатата на мобилните работници в други държави – членки на ЕС https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519

Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката „Условия на живот и труд“ https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg

Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons