Ръководство за справедлива сезонна работа създаде Европейският орган по труда

Разпространеният по БНТ на 10.08.2021 г. случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без подслон, работа и доходи, както е представен в медиите съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по труда многократно е обръщала внимание. Лицата, по техни данни, са убедени да заминат от физическо лице без да имат информация то да е представител на регистрирана в Агенцията по заетостта фирма посредник, предприятие, което осигурява временна работа или на работодател, който ще командирова в рамките на предоставяне на услуги. Заплатили са такса, каквато при законосъобразно изпращане или командироване не може да бъде искана от лицата, търсещи работа. Заминали са без каквито и да е писмени документи, в които да са договорени условията им на труд и пребиваване в приемащата държава, да са налични данните на изпращащия ги, на работодателя в приемащата държава. При липса на тези данни Инспекциите по труда и в България, и в приемащата държава, са в обективна невъзможност да осъществят контрол.

Въпреки липсата на достатъчно информация за осъществяване на контрол, Инспекцията по труда се самосезира и се полагат усилия да се установят повече данни за начина на изпращане на групата, за да бъде извършена проверка в рамките на правомощията на Агенцията. Прави се опит и за идентифициране на работодателя в Швеция с цел сигнализиране на местните контролни органи.   

Повече информация за правата и задълженията на търсещите работа мобилни работници се публикува периодично в сайта на Инспекцията по труда. Такава може да бъде открита и на https://www.gli.government.bg/bg/node/11419

Случаят съвпадна със създаването на кратко ръководство за справедлива сезонна работа от Европейския орган по труда (ЕОТ). Част от него е чек лист с въпроси, отговорите на които насочват дали изпращането за сезонна работа в рамките на Европейския съюз е законосъобразно. В брошурата са описани основни права, които гражданите на ЕС или граждани на държави извън ЕС, които законно пребивават в държави от ЕС, имат. Информацията обръща внимание и на равното третиране на работниците, социалното осигуряване, условията на труд и живот и др. Публикувани са и линкове към полезна информация и към данни на институции, с които лицата могат да се свържат при нарушени техни права и които са достъпни при онлайн разпространението на брошурата.

„Вашето ръководство за справедлива работа“ е разработено в рамките на кампанията „Права през всички сезони“, насочена към повишаване на осведомеността на мобилните сезонни работници и техните работодатели относно правата и задълженията им. Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането на кампанията за България. Публикациите за кампанията в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

 Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката „Условия на живот и труд“ https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

Файлови документи