Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

№ 2197 в Административния регистър

Наименование - Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали.

Уникален идентификатор на услугата в Административния регистър: 2197.

Правно основание - Кодекс на труда – чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 2, ал. 1 от Приложение №1 към чл. 4 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР).

Заявител –физически и юридически лица

Орган, който предоставя услугата: Главен директор на главна дирекция „Инспектиране на труда“.

Информация за Центъра за административно обслужване: https://www.gli.government.bg/bg/node/11316

Необходими документи:

 • Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали (бланка)
 • Списък на преподавателския състав, в който се посочват пълните имена на преподавателите, ЕГН и придобит трудов стаж в областта на взривните работи. В списъка да се включи лектор специалист по долекарска и първа помощ.
 • Разработени учебни програми за отделните видове персонал и дейности с взривни материали. Учебните програми трябва да включват съответния хорариум от теоритично и практическо обучение за работа с взривни материали, както и теми за долекарска и първа помощ;

Образци на формуляри, може да намерите на адресhttps://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 1. Искане за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е електронно-административна услуга/режим от 3-то ниво (двустранна електронна комуникация):

 1. По електронен път
 • През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 • През Система за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност заявителят или упълномощено от него лице трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Искането и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато искането се изпраща през потребител на упълномощено от заявителя лице към документите се прилага и пълномощното от заявителя. Подаденото през системата искане се регистрират и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер и датата на регистрация. Изпратените след 16.30 часа искания се регистрират в началото на следващия работен ден.
 • По електронна поща – Подписано с квалифициран електронен подпис искане и придружаващите документи могат да бъдат изпратени и на електронната поща на Агенцията: info@gli.government.bg
 1. На място
 • Писмено - Подписано от заявителя на хартиен носител искане и придружаващите документи се подават в Центъра за административно обслужване на Централното управление на ИА ГИТ: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 • Устно - При устно заявяване на услугата в Центъра за административно обслужване на Централното управление на ИА ГИТ: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, служител на Агенцията съставя „протокол за устно заявяване на услуга“ и протоколът се подписва от служителя и от заявителя. Протоколът за устно заявяване на услуга замества искането за издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 1. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от заявителя на хартиен носител искане и придружаващите документи се изпращат до Центъра за административно обслужване на Централното управление на ИА ГИТ: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3 чрез пощенска услуга на пощите или на лицензиран пощенски оператор.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт

 1. По електронен път
 • През Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За подадени през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща през системата на регистрирания в нея потребител на заявителя или упълномощеното от него лице.
 • На посочена от заявителя електронна поща - При посочено от заявителя желание, подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща на електронната поща на заявителя.
 1. На място на хартиен носител - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се предоставя на заявителя или на упълномощено от него лице на място в Центъра за административно обслужване на Централното управление на ИА ГИТ: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3.
 2. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се изпраща на заявителя или на упълномощеното от него лице на посочения в искането адрес за кореспонденция.

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни, съгласно чл. 57, ал. 1 АПК.

Срок на действие на документа – безсрочно

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – министър на труда и социалната политика

Предметна област, за която се отнася услугата/режима: здравословни и безопасни условия на труд.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима - Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез:

Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима - Предложения във връзка с облекчаване на режима могат да се правят чрез: