Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции „Инспекция по труда“)

№ 1460 в Административния регистър

Наименование - Издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (издава се от Дирекции "Инспекция по труда").

Орган, който предоставя услугата: Директорът на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която ще се извършват технологичните (повтарящи се) взривни работи.

Правно основание - чл. 13а, ал. 1 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Заявител: Физически и юридически лица, регистрирани като търговци.

Информация за контакт (адреси, телефони, електронна поща и др.) и работно време на дирекциите „Инспекция по труда“ (ДИТ) в областните градове на Р България: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи (бланка)
 2. Технологичен проект за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи

Образци на формуляри, може да намерите на адресhttps://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на технологични (повтарящи се) взривни работи.

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е първична електронно-административна услуга/режим от 3-то ниво (двустранна електронна комуникация):

 1. По електронен път през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност, заявителят трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Заявлението и придружаващите го документи се изпращат на регистрирания в Системата за сигурно електронно връчване потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Подаденото през системата заявление и придружаващите го документи се регистрират в информационната система на Инспекцията по труда и на заявителите се връща съобщение с информацията за входящия номер. Изпратените след 16.30 часа съобщения се регистрират в началото на следващия работен ден.
 2. Писмено на място в дирекция „Инспекция по труда“ - Заявлението и придружаващите го документи на хартиен носител се подават на място в съответната дирекция „Инспекция по труда“, отговаряща за областта на Р България, на територията на която ще се извършват технологичните (повтарящи се) взривни работи. Заявлението и придружаващите го документи се регистрират в информационната система на Инспекцията и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер.
 3. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Заявлението и придружаващите го документи на хартиен носител се изпращат като пощенска пратка по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор, адресирани до съответната дирекция „Инспекция по труда“, отговаряща за областта на Р България, на територията на която ще се извършват технологичните (повтарящи се) взривни работи.

Вътрешен ход на услугата:

Преписката се насочва за изпълнение към служител в съответната дирекция „Инспекция по труда“, който по длъжностна характеристика или въз основа на изрично оправомощаване има компетентност да извърши преглед и да изготви индивидуалния административен акт. Индивидуалният административен акт се подписва от директора на дирекция „Инспекция по труда“ и се изпраща на заявителя по посочения от него в заявлението канал за обратна връзка.

Когато при прегледа на документите се констатират непълноти или нередности до заявителя се изпраща писмено уведомление, в което се посочват констатираните непълноти или нередности и се определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-малко от 10 дни. Индивидуалният административен акт се изготвя след отстраняване на констатираните непълноти или нередности, или след изтичане на дадения срок за отстраняването им, ако те не са отстранени.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт - Индивидуалният административен акт се изпраща на заявителя по посочения от него в заявлението канал за обратна връзка, а именно:

 1. По електронен път през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление.
 2. По електронен път на посочена в заявлението електронна поща.
 3. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на посочен в заявлението адрес за кореспонденция.
 4. На място в Центъра за административно обслужване на съответната дирекция „Инспекция по труда“.

Срок за изпълнение на услугата: до 5 работни дни

Срок на действие на документа – до края на календарната година, за която е издадено разрешението.

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Ред и срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата/режима – в 14-дневен срок пред съответния Административен съд

Предметна област, за която се отнася услугата/режимът:

 • Здраве и безопасност при работа
 • Пожарна и пожароопасна дейност

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима - Предложения във връзка с услугата/режима могат да се правят чрез: