Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

№ 1181 в Административния регистър

Наименование - Вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях.

Орган, който предоставя услугата: Изпълнителен директор.

Правно основание - чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2 от Кодекса на труда.

Заявител: Браншови работодателски организации и синдикати.

Информация за контакт и работно време на Центъра за административно обслужване в Централно управление на ИА ГИТ:

 1. Адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000
 2. Работно време: всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа;
 3. Тел. 070017670 (телефонът се обслужва в работните дни от 09.00 до 17.30 ч.)
 4. Електронна поща: info@gli.government.bg
 5. Подробна информация относно Центъра за административно обслужване: https://www.gli.government.bg/bg/node/11316

Необходими документи:

 1. Когато заявяването на услугата се инициира с документи на хартиен носител, подадени на място в Центъра за административно обслужване, изпратени по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор:
  • Заявление за вписване на колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор на хартиен носител, подписано от всички страни по договора (заявлението може да бъде в свободен текст или на разработена от ИА ГИТ бланка).
  • Оригинален екземпляр на подписания колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор.
  • Записано на електронен носител електронно изображение на колективния трудов договор или анекс към колективен трудов договор.
 2. Когато заявяването се извършва по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление или през Системата за електронен обмен на съобщенията:
  • Електронно подписано заявление за вписване на колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор (заявлението може да бъде в свободен текст или на разработена от ИА ГИТ бланка). Заявлението трябва да е подписано с квалифицирани електронни подписи от всички страни по договора или анекса.
  • Електронно подписан с квалифицирани електронни подписи от всички страни колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор.

Образци на формуляри, може да намерите на адресhttps://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 1. Заявление за вписване в специален регистър на браншови колективни трудови договори и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е първична електронно-административна услуга/режим от 3-то ниво (двустранна електронна комуникация):

 1. През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 2. По електронен път през Система за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност, някой от заявителите трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Заявлението за вписване се подписва с квалифицирани електронни подписи от всички страни по колективния трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към колективния трудов договор. Така подписаното заявление се прикачва в съобщение в Системата за сигурно електронно връчване. Към съобщението се прикачва и електронно подписан с квалифицирани електронни подписи от всички страни браншови колективен трудов договор или допълнително споразумение (анекс) към браншовия колективен трудов договор. Съобщението се изпраща на регистрирания в Системата за сигурно електронно връчване потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Подаденото през системата съобщение, ведно с приложените електронно подписани заявление и договор или анекс към договор, се регистрира в информационната система на Инспекцията и на заявителите се връща съобщение с информацията за входящия номер.
 3. Писмено на място в Центъра за административно обслужване - Подписано от всички страни по браншовия колективен трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към браншовия колективен трудов договор заявление (свободен текст или попълнена бланка) на хартиен носител, подписаният от всички страни в оригинал на хартиен носител браншови колективен трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към браншовия колективен трудов договор и записано на електронен носител сканирано изображение на договора/анекса се подават на място в Центъра за административно обслужване. Заявлението и придружаващите го документи се регистрират в информационната система на Инспекцията по труда и на заявителите се предоставя информацията за входящия номер.
 4. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от всички страни по браншовия колективен трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към браншовия колективен трудов договор заявление (свободен текст или попълнена бланка) на хартиен носител, подписаният от всички страни в оригинал на хартиен носител браншови колективен трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към браншовия колективен трудов договор и записано на електронен носител сканирано изображение на договора/анекса се изпращат като пощенска пратка по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор, адресирани до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000.

Вътрешен ход на услугата:

Преписката се насочва за изпълнение към служител в дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“, който по длъжностна характеристика или въз основа на изрично оправомощаване има компетентност да прави вписвания в специалния регистър.

Ако не са налице недостатъци или непълноти в документите, служителят извършва вписването и изготвя уведомление до страните по браншовия колективен трудов договор (анекса) от името на изпълнителния директор на Агенцията.

Когато има непълноти или недостатъци в представените документи, служителят изготвя уведомление до страните по браншовия колективен трудов договор (анекс) от името на изпълнителния директор на Агенцията. Заявителите се уведомяват, че не са налице основания да се извърши заявеното вписване, като се посочват констатираните непълноти или нередности.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт:

Уведомлението до страните по браншовия колективен трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към браншови колективен трудов договор се изпраща по посочения от тях в заявлението канал за обратна връзка, а именно:

 1. По електронен път през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление.
 2. По електронен път през Системата за електронен обмен на съобщенията (само за административни органи).
 3. По електронен път на посочена в заявлението електронна поща.
 4. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на посочен в заявлението адрес за кореспонденция.
 5. На място в Центъра за административно обслужване.

Срок за изпълнение на услугата: до 15 дни (вътрешноадминистративен стандарт)

Срок на действие на документа – до изтичане срока на договора или анекса

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – министърът на труда и социалната политика

Ред и срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата – в 14 дневен срок пред съответния Административен съд

Предметна област, за която се отнася услугата/режимът: трудови правоотношения

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима: - Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез:

Публичен регистър: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/Ktd/InfoKtd