Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
70
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предмет на поръчката са доставки на бланки и пощенски пликове за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-5/09.03.2018 г. - Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“.

Срок на изпълнение на поръчката: от датата на сключване на договор до 06.03.2020 г.

Настоящата процедура включва доставка на различни видове бланки и пощенски пликове, за обезпечаване работния процес в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и териториалните и структури.

Линк към електронната преписка на откритата процедурата на ЦОП

Линк към Обявление за Възложена поръчка на ЦОП

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.