публично състезание

Предмет на поръчката e „Доставка на 3 (три) броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на ИА „ГИТ““.

Място и срок за изпълнение на поръчката:

- един брой електрически автомобил в град София, Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3;

- един брой електрически автомобил в град Пловдив, дирекция „Инспекция по труда – Пловдив“, пл.“Централен“ №1, ет.5;

- един брой електрически автомобил в град Варна, дирекция „Инспекция по труда – Варна“, ул.“Христо Самсаров“ №2А.

Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол включващо:
- Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол;
- Създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол;
- Представяне на критериите за оценка на рисковия потенциал и системата за прилагането им на заинтересованите страни;

Предметът на настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда““

Прогнозното количество на електрическата енергия на ниско напрежение за всички обекти на възложителя е 1 020 408,164 кВтч. за срок от 24 месеца.

Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Предметът на настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда““

Прогнозното количество на електрическата енергия на ниско напрежение за всички обекти на възложителя е 1 003 190,000 кВтч. за срок от 24 месеца.

Надграждане на дисковото пространство на съществуващата сървърна инфраструктура в ИА ГИТ чрез закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 22 броя нови твърди диска.

В обхвата на обществената поръчка е включена доставка на 40 броя мултифункционални офис машини (черно-бели копирни системи), и 10 броя скенери за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и осигуряването на гаранционна им поддръжка за срок не по-кратък от 36 месеца.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Обект на процедурата е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, извършване на годишен технически преглед и други сходни услуги за моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или предоставени й за ползване от други ведомства.

Обект на поръчката е избор на изълнител за осигуряване на 98 броя двупосочни самолетни билети за превоз на пътници и багаж с включени летищни такси, такси за сигурност, медицинска застраховка и други такси, както и такива, установени от местните законодателства за нуждите по изпълнението на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ до следните дестинации: България, Норвегия, Румъния, Естония и Литва.