Информация за текущо изпълнение на Проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“

Изпълнението на дейностите по проекта е както следва:

Дейност 1.1.Проведено е Национално изследване на условията на труд в България.

Дейност 1.2. Изготвен е Доклад за състоянието на условията на труд в България на база резултатите от изследването.

Дейност 1.3. Проведена е информационна кампания за представяне на резултатите от извършеното национално изследване на условията на труд в България. Проведена е Национална конференция за представяне на Доклада за състоянието на условията на труд в България. Резултатите от изследването са представени и отразени от националните и регионалните медии чрез публикации и излъчвания в електронните медии. Създаден е подсайт за проекта за популяризиране на резултатите от националното изследване. Разработени и са разпространени информационни материали в 90 000 тираж.

Дейност 2.1. Проведена е обществена поръчка за разработване на Профили за безопасност и здраве при работа по икономически дейности, избрани са изпълнители и са сключени договори за изпълнение на 28 Профила по БЗР. В момента на интернет страницата на ИА”ГИТ” е обявена обществена поръчка за разработване на три Профила по БЗР.

Дейност 2.2. Проведена е обществена поръчка за разработване на модели на Системи за управление на дейността по БЗР по икономически дейности. Има решения за избор на изпълнители. В момента тече законоустановения срок, в който е допустимо решенията за избор на изпълнители да бъдат обжалвани.

Дейност 3.1. Проведена е обществена поръчка за разработване на „Кодекси на добри практики; Технически правила, Ръководство с практически правила и ръководни принципи по БЗР. Избрани са изпълнители на 23 Кодекси за добри практики за отделните икономически дейности и са сключени договори с тях. Предстои обявяване на обществена поръчка за разработване на 7 Кодекси.

Дейност 3.2. Подписан е Меморандум с екипа на OiRA, съгласно който ИА „ГИТ” е партньор в проекта OiRA на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, Билбао. Разработена е тръжна документация, според която бъдещият изпълнител на дейността ще използва разработения по проекта OiRA софтуерен продукт. Предстои обявяване на обществена поръчка за разработване на Оценка на риска за 30 икономически дейности.