Доклад за състоянието на условията на труд в България по проект BG051PO001-2.3.01 “Превенция за безопасност и здраве при работа“