Фонд „Условия на труд“ финансира обучение за нововъзникващи рискове за инспектори по труда

Тридневно обучение за превенция на нововъзникващите рискове и свързаните с тях предизвикателства в контекста на безопасността и здравето при работа ще преминат 40 инспектори по труда и 15 представители на социалните партньори – специалисти по здраве и безопасност. Обучението се провежда в периода 15 ноември – 17 ноември 2023 г. и се финансира от Фонд „Условия на труд“.

Темите през трите дни ще засегнат рисковете пред безопасността на труда в резултат на бързо развиващата се икономика и законодателните изисквания за осигуряване на безопасност на работното оборудване и технологичните процеси при „зелените“ работни места. Акцент ще бъде поставен и върху социалния диалог и необходимостта от професионална компетентност и изграждане на ефективни стратегии за успешно участие на социалните партньори в процеса на гарантиране на безопасност и здраве при работа.

Придобитите конкретни знания, умения и практически опит на участниците в обученията ще подобрят работата при осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията и ще повишат професионалните умения и компетентности на инспекторите по труда.

Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ се стреми да осигурява на служителите си непрекъснато повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, за да упражняват по-ефективен контрол по спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности в страната. През цялата година инспекторите по труда преминават през различни обучения, които се провеждат присъствено и онлайн, вкл. и в хибридна форма на обучение, при която материалите се преподават чрез интернет платформа, докато другата част е присъствена.

На служителите се предоставя информация за организираните обучения от Института по публична администрация и при проявен интерес от тяхна страна се включват в обучения.

Всички новоназначени служители, които постъпват за първи път на държавна служба преминават задължително въвеждащо обучение.

През месец юни 2023 г. бе проведено обучение за 60 от новопостъпилите служители на ИА ГИТ. Обучението бе първото по рода си, организирано и финансирано от Европейския орган по труда. Повече информация за него е налична на https://www.gli.government.bg/bg/node/12567

Отделно от това се организират и провеждат специализирани обучения, отнасящи се до контролната дейност, като част от темите са свързани с придобиване на нова правоспособност за работа с взривни материали, за изменения и допълнения на закона за административните наказания и нарушения и на административно-процесуалния кодекс, обучения, свързани с недекларирания труд и трансграничната заетост, в частност с командироването в рамките на предоставяне на услуги и др.

Предвид новите предизвикателства пред информационната сигурност голяма част от служителите на Агенцията са преминали обучения, свързани с киберсигурността.