Публични покани до м.юни 2014 г.

Публична покана № 9026788: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главн

Публична покана № 9026788: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”

Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на

Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда””

Публична покана № 9023682 „Сертифициране на система за управление на качеството

Публична покана № 9023682 „Сертифициране на система за управление на качеството на контролната дейност в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”, по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

“ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ”, по Проект BG051PO001-6.1.

“ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ”, по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

“ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ”, по Проект BG051PO001-6.1.

“ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ МРЕЖИ”, по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”