Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на

Публична покана № 9023682 „“Консултантски услуги по разработване и изпълнение на тестове във връзка с приемане на информационната система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда””