В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG051PO001- 6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

Начало: 05.03.2014г.

Краен срок за достъп до документи: 04.04.2014 17:30

Краен срок за представяне на оферти:14.04.2014 17:30

Отваряне на оферти:15.04.2014 13:30

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ:

Съобщение № ПЕКД-117/20.05.2014 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

pdf.gifОтговор № ПЕКД-060/14.03.2014 г. до всички потенциални участници (37.17 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-079/02.04.2014 г. до всички потенциални участници (43.47 KB)

pdf.gifОтговор № ПЕКД-083/07.04.2014 г. до всички потенциални участници (40.84 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (136.28 KB)

pdf.gifРешение № ОП-028/05.03.2014 г. (104.23 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-029/05.03.2014 г. (478.83 KB)

pdf.gifДокументация: Част 3-8 (Указания към участниците; Указания за подготовка на офертата; Пълно описание на предмета на поръчката; Техническа спецификация; Проект на договор за изпълнение на поръчката; Критерий за оценка на офертите) (502.63 KB)

doc.gifОбразци на документи (470.5 KB)