ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Организиране и

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Организиране и провеждане на заключителна пресконференция» - по Проект «Повишаване организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”», финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос „Добро управление”, Подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия - BG051PO002/12/1.1-05.

Краен срок за достъп до документи: 25.04.2014 г. Час: 17:00

Краен срок за получаване на оферти: 07.05.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на оферти: Дата: 08.05.2014 г. Час: 13:30

pdf.gifСъобщение № 0020/29.05.2014 г. относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти (668.28 KB)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifРешение № ОП-0006/19.03.2014 г. (102.38 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-0007/19.03.2014 г. (422.59 KB)

pdf.gifДокументация (975.17 KB)