ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработв

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда”

Начало: 24.06. 2014 г.

Краен срок за достъп до документи: 28.07.2014 г., 17:30 часа

Краен срок за получаване на оферти: 07.08.2014 г., 17:30 часа

Отваряне на офертите: 08.08.2014 г., 13:00 часа

ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ:

pdf.gifСъобщение № ПКТ-119/17.09.2014 г. относно датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (34.25 KB)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Отговор № ПКТ105/15.07.2014 г. до всички потенциални участници

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

pdf.gifТитулна страница и съдържание (134.36 KB)

pdf.gifРешение № ОП-022/24.06.2014 г. (97.63 KB)

pdf.gifОбявление № ОП-021/24.06.2014 г. (399.35 KB)

pdf.gifДокументация (449.73 KB)

doc.gifОбразци на документи (493.5 KB)