Некласифицирани

Актуална информация за командироването и изпращането на работници и служители …

Актуална информация за командироването и изпращането на работници и служители от държави-членкина ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария или от трети държави в Р България в рамките на предоставяне на услуги

Application form/ЗАЯВЛЕНИЕ за командироване/изпращане на работник или служител …

Application form/ЗАЯВЛЕНИЕ за командироване/изпращане на работник или служител на територията на Република България в рамките на предоставяне на услуги (Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ)