Провеждане на национално изследване на тема „Прецизиране на действията на ИА ГИТ за по-целенасочено инспектиране на труда“

Номер в профила на купувача
58
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Удължен срок за подаване на документи
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед № 3-0170/22.02.2018 г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти до 26.02.2018 г. - 17:30 часа. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 27.02.2018 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда', на адрес: гр. София, бул. 'Княз Ал. Дондуков' № 3, зала № 107, ет. 1.

Линк към публикуваната в Портала на обществени поръчки на АОП информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

Дата на отваряне на офертите

Сред най-малко 4180 респондента, ще се търси отговор на следните въпроси:

  1. Кои са предизвикателствата (проблемните зони, трудностите) за прецизиране на действията на ИА ГИТ при инспектиране по труда?
  2. Кои елементи от дейността на ИА ГИТ следва да се прецизират в най-голяма степен, в контекста на цялостната й работа?
  3. Какво конкретно би могло да се направи за подобряване на дейността на ИА ГИТ в следните три направления: а) планиране дейността на ИА ГИТ, б) инспектиране и в) измерване на ефекта от дейността на ИА ГИТ.

Изследването ще се проведе сред следните целеви групи, които имат отношение към дейността на ИА ГИТ:

  1. Служители в ИА ГИТ с ръководни и изпълнителски функции;
  2. Служители в държавни институции, имащи допирни точки до дейността на ИА ГИТ (напр. МТСП, НАП, НОИ, полиция);
  3. Социални партньори (структури на синдикати и работодатели, с национално представителство);
  4. Работодатели и заети лица;
  5. Население (граждани).