Разработване на софтуер с механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляна на закона, съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС

Номер в профила на купувача
60
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС и обучение на инспектори от ИА ГИТ за извършване на оценката на статута на командированите лица, включващ следните дейности:

- Изготвяне на софтуер, в който да е вграден алгоритъм за оценка на действителното командироване, с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС;

- Изготвяне и вграждане на формуляр за самооценка в информационния портал, който да помогне на работниците и служителите да преценят възможни нарушения на техните права.

- Осигуряване на лектори и учебни материали за обучението на 300 служители от ИА ГИТ, с инспекторски правомощия, за извършване на оценката на статута на командированите лица.