„Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“

Номер в профила на купувача
62
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Основната цел на настоящата обществена поръчка е създаване на надеждна система за провеждане на електронни обучения на служителите в ИА ГИТ, която да оптимизира работните процеси, повиши капацитета на човешките ресурси в Агенцията, като акцентира върху подобряване на процеса на планиране на инспекционната дейност и въвеждането на иновации в обучението на служителите. Чрез този подход се цели цялостно оптимизиране на дейността на ИА ГИТ, която да използва оптимално наличния и добре обучен човешки ресурс за осигуряване на качествена инспекция по труда.