„Закупуване на оборудване необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Номер в профила на купувача
64
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Закупуване и доставка на компютърна техника за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат доставени следните количества и видове компютърна техника (хардуер) с подробни характеристики посочени в Техническата спецификация на Възложителя, както следва: - Мобилна компютърна конфигурация – 110 (сто и десет) броя. - Сървър 1 (един) брой.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП