Доставки

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и „Контракс“ АД, Кооперация „Панда“, „Перун-ККБ“ ЕООД и „Престиж Бизнес 93“ ООД с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“ и Допълнително споразумение № 1 от 15.02.2021 г. към него.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 2464 в СЕВОП.

Процедура по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП чрез извършване на вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на преносими компютри за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"" въз основа на сключено Рамково споразумение между ЦОП и „КЮ ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД„АЙ БИ ЕС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД № СПОР-24/20.11.2019 г.

Възложителят открива възлагането на поръчката по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с прогнозна стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез покана до определени лица, тъй като не е подадена нито една оферта във връзка с кратка информация № 9068778 от 29.09.2017г. в Портала на обществените поръчки за публикувана в Профила на купувача на ИА ГИТ обява за събиране на оферти № 17251243/29.09.2017 г., за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ““, включително след удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 182, ал. 2 от ЗОП.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и Кооперация „Панда“, „Роел-98 ООД и „Ронос“ ООД за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“.

Предмет на поръчката e „Доставка на 3 (три) броя нови изцяло електрически автомобили за нуждите на ИА „ГИТ““.

Място и срок за изпълнение на поръчката:

- един брой електрически автомобил в град София, Централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3;

- един брой електрически автомобил в град Пловдив, дирекция „Инспекция по труда – Пловдив“, пл.“Централен“ №1, ет.5;

- един брой електрически автомобил в град Варна, дирекция „Инспекция по труда – Варна“, ул.“Христо Самсаров“ №2А.

Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат закупени и доставени следните количества и видове оборудване (хардуер): - Компютърна конфигурация – 330 (триста и тридесет) броя. - Сървър 2 (два) броя. - Дисков масив 1 (един) брой. - Копирна машина 28 (двадесет и осем) броя . - Екран 28 (двадесет и осем) броя. - Система за групова видеоконференция 28 (двадесет и осем) броя. - Лекторска система за групова видеоконференция с екрани 1 (един) брой.

Предметът на настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда““

Прогнозното количество на електрическата енергия на ниско напрежение за всички обекти на възложителя е 1 020 408,164 кВтч. за срок от 24 месеца.

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда“. Дирекции „Инспекции по труда“, са разположени в 28-те областни града на територията на Република България.

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор на основание сключено рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. между Министерство на финансите и „Лукойл България“ ЕООД и „Петрол“ АД