Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“

Номер в профила на купувача
55
Вид
открита процедура
Статус
приключена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Предмета на настоящата обществена поръчка включва следното:
- Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, структуриран съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС.
- Изграждане на Регистър, съдържащ информацията, предвидена в чл. 9 от Директива 2014/67/ЕС.
- Разработване на Механизъм за оценка на рисковия потенциал на командироващите/изпращащите предприятия от други държави в България.