открита процедура

Основна цел на поръчката е облекчаване чрез електронизиране на процеса по заявяване и издаване от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на удостоверенията по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.“

Обявление за поръчка в Приложение към Официален вестник на ЕС 2017/S 181-370557

Предмета на поръчката представлява доставка на 30 (тридесет) броя нови леки автомобили с нормална проходимост (тип на купето хечбек) за осъществяване на контрол за прилагането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда, в изпълнение на Дейност № 10 – „Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост в предприятията“ от проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.

Предметът на обществената поръчка включва:

- Разработване на въпросници за самоконтрол, комбинирани с примери за добри практики и предложения за изпълнение;

- Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол;

- Тестване на въпросниците в пет Дирекции „Инспекция по труда“;

- Обучение на 340 служители на ИА ГИТ за работа с въпросниците и методиката за планиране на дейността;

- Популяризиране на методиката за инспектиране и планиране, чрез създаване на информационни материали с тематична насоченост;

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Разработване на софтуер за управление на база данни, който ще групира предприятията според техния рисков потенциал“. За постигането на целите в рамките на настоящата поръчка следва да бъдат извършени следните дейности:

Предмета на поръчката включва доставка по периодични заявки на консумативи за разпечатваща техника за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Закупуване и доставка на компютърна техника за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат доставени следните количества и видове компютърна техника (хардуер) с подробни характеристики посочени в Техническата спецификация на Възложителя, както следва: - Мобилна компютърна конфигурация – 110 (сто и десет) броя. - Сървър 1 (един) брой.

Предметът на обществената поръчка включва:

Основната цел на настоящата обществена поръчка е създаване на надеждна система за провеждане на електронни обучения на служителите в ИА ГИТ, която да оптимизира работните процеси, повиши капацитета на човешките ресурси в Агенцията, като акцентира върху подобряване на процеса на планиране на инспекционната дейност и въвеждането на иновации в обучението на служителите. Чрез този подход се цели цялостно оптимизиране на дейността на ИА ГИТ, която да използва оптимално наличния и добре обучен човешки ресурс за осигуряване на качествена инспекция по труда.

Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляне на закона съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС и обучение на инспектори от ИА ГИТ за извършване на оценката на статута на командированите лица, включващ следните дейности:

Предмета на настоящата обществена поръчка включва следното:
- Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, структуриран съгласно изискванията на чл. 5 от Директива 2014/67/ЕС.
- Изграждане на Регистър, съдържащ информацията, предвидена в чл. 9 от Директива 2014/67/ЕС.
- Разработване на Механизъм за оценка на рисковия потенциал на командироващите/изпращащите предприятия от други държави в България.