Как мога да си възстановя загубена трудова книжка?

Възстановяване на загубена трудова книжка се извършва от нашите дирекции „Инспекция по труда“ (ДИТ) по постоянен адрес на работника или служителя, въз основа на подадено от него заявление-декларация, придружено от издадени от бившите му работодатели документи за трудовото му правоотношение при тях (Приложение №2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж) и закупена от книжарница нова трудова книжка.

Услугата е безплатна и се извършва в срок до 7 дни от постъпване на заявлението-декларация и придружаващите го документи в Дирекция „Инспекция по труда“.

  1. Първа стъпка – събиране на документи за трудовия стаж на работника:

Работникът или служителят трябва да заяви пред бившите си работодатели да му бъде издадено Приложение №2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (бланка на приложението е налична в раздел „Административно обслужване“, секция „Формуляри“: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349). Работодателите са длъжни да издадат приложението в 7-дневен срок от поискването му.

Когато в следствие на сливане, вливане, изкупуване и др. фирмата работодател е прекратила съществуването си, но има правоприемник, работникът изисква издаване на Приложение №2 към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж от фирмата правоприемник на работодателя.

Когато сред фирмите работодатели има такива, които са закрити (преустановили са съществуването си) без правоприемник, за закритите фирми работникът може да поиска от Националния осигурителен институт (НОИ) да му бъде издадено Удостоверение за трудов стаж в съответната фирма. При закриване на фирма без правоприемник нейната документация следва да бъде предадена в НОИ, въз основа на която документация НОИ издава за съответната фирма Удостоверение за трудов стаж.

  1. Втора стъпка – подаване на документи за издаване на нова трудова книжка в Дирекция „Инспекция по труда“:

Заявлението-декларация, издадените от бившите работодатели приложения и/или издадените от НОИ удостоверения за трудов стаж и закупената от книжарница нова трудова книжка се представят в Дирекция „Инспекция по труда“ по местоживеене на работника (по постоянен адрес). Агенцията има 28 дирекции, които се намират в областните градове на Р България и отговарят за съответните области. Пълна информация за нашите дирекции – адреси, телефони, работно време и др. можете да намерите в Раздел „Контакти“ на интернет страницата ни (https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates).

Документите могат да бъдат подадени на място в дирекциите ни всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, а също така да бъдат изпратени чрез пощенска или куриерска услуга.

  1. Трета стъпка – получаване на готовата трудова книжка:

Готовата трудова книжка може да бъде получена от работника:

  • лично на място в ДИТ, където е заявено издаването й;
  • да бъде изпратена на работника по пощата на посочен от него адрес;
  • да бъде изпратена на работника с куриерска услуга за негова сметка.

Начинът на получаване заявителят отбелязва в заявлението-декларация.

Допълнителна информация

  1. Къде можете да проверите с кои фирми работодатели сте имали сключени трудови договори:

Справка за работодателите, при които работникът е работил, може да се направи в Регистъра на трудовите договори в Национална агенция за приходите (НАП). Достъп до Регистъра може да се осъществи електронно през интернет страницата на НАП, за което е необходим квалифициран електронен подпис или ПИК на НАП. Справката може да бъде направена и получена и лично в центровете за обслужване на клиенти на НАП. Имайте предвид, че Регистърът на трудовите договори е създаден през 2003 година, т.е. в него не е налична информация за договори, съществували и прекратени преди 01.01.2003 г.

  1. Къде можете да проверите съществуват ли фирмите работодатели и къде могат да бъдат открити:

Справка за регистрираните фирми, текущото им състояние и адреса им по седалище и адрес на управление може да бъде направена в Търговския регистър, който е публично достъпен през интернет страницата на Агенцията по вписванията.