Как мога да подам сигнал за нарушения на работодател на място при Вас?

Как мога да подам сигнал за нарушения на работодател на място при Вас?

Сигнал за нарушения на трудовото законодателство можете да подадете на място в нашите дирекции „Инспекция по труда“, намиращи се в областните градове (данните и адресите на дирекциите „Инспекция по труда“ са налични в секция „Контакти“ на интернет страницата ни: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates). Работното време на офисите ни в страната е всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

Сигналът може да бъде подаден писмено (предварително подготвен и подписан или написан и подписан на място) или да бъде подаден устно. При устно подаване сигналът се записва на бланка от служител на Агенцията, подписва се от него и от подателя на сигнала.

Оформянето на сигнала може да бъде в свободен текст или можете да използвате разработената от нас за Ваше удобство бланка, налична в интернет страницата ни в „Административно обслужване“, секция „Формуляри“.

Сигналът следва да съдържа информация:

  1. За фирмата работодател – наименование на фирмата, ЕИК или код по БУЛСТАТ (ако са Ви известни), адреса на работното място, където се извършва трудовата дейност или на който се извършва нарушението, работното време и естеството на нарушението.
  2. За Вас – пълните Ви имена, адрес и телефон за контакт с Вас, електронна поща (за по-бърза обратна връзка).

Ние Ви гарантираме, че:

  1. ще използваме предоставените лични данни за контакт с Вас единствено и само за служебни нужди във връзка с проверката по сигнала;
  2. ще запазим Вашата анонимност и по никакъв начин няма да разкрием пред проверяваната фирма източника на сигнала за нарушаване на трудовото законодателство.

Кодекс на труда:

Чл. 403. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Контролните органи са длъжни:

2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството, свързано с държавната служба.

Ако сте лице с правен интерес (Вие сте работник или бивш работник на проверяваната фирма, правата на когото са нарушени) и ако сигналът съдържа пълните Ви имена и Вашият собственоръчен мастилен подпис, ще Ви уведомим писмено за резултата от проверката.