Как мога да подам сигнал за нарушения на работодател по електронен път?

Как мога да подам сигнал за нарушения на работодател по електронен път?

Сигнал за нарушения на трудовото законодателство по електронен път можете да подадете:

  1. Чрез електронната форма за подаване на сигнали за нередности: https://www.gli.government.bg/bg/node/6499
  2. На електронната поща на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: info@gli.government.bg (delovodstvo@gli.government.bg)
  3. На електроните пощи на нашите дирекции „Инспекция по труда“ (информация за електронните пощи на дирекциите „Инспекция по труда“ е налична в секция „Контакти“ в интернет страницата ни: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates).
  4. През услугата „Препоръчана електронна поща“ на Министерство на електронното управление. Регистрация за услугата можете да си направите на адрес: https://edelivery.egov.bg/Account/Register За да си направите регистрация трябва да имате личен квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на удостоверителни услуги или персонален идентификационен код (ПИК) от Националния осигурителен институт.

При подаване на сигнала следва да предоставите информация:

1. За фирмата работодател – наименование на фирмата, ЕИК или код по БУЛСТАТ (ако са Ви известни), адреса на работното място, където се извършва трудовата дейност или на който се извършва нарушението, работното време и естеството на нарушението.

2. За Вас – пълните Ви имена, адрес и телефон за контакт с Вас, електронна поща (за по-бърза обратна връзка).

Ние Ви гарантираме, че:

1. ще използваме предоставените лични данни за контакт с Вас единствено и само за служебни нужди във връзка с проверката по сигнала;

2. ще запазим Вашата анонимност и по никакъв начин няма да разкрием пред проверяваната фирма източника на сигнала за нарушаване на трудовото законодателство.

Кодекс на труда:

Чл. 403. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Контролните органи са длъжни:

2. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството, свързано с държавната служба.

Ако при Вас като подател на сигнала е налице правен интерес (Вие сте работник или бивш работник на проверяваната фирма, правата на когото са нарушени), в сигнала са вписани пълните Ви имена, адрес и телефон за контакт с Вас и сигналът е подписан с Ваш квалифициран електронен подпис или постъпи през електронната препоръчана поща на Министерство на електронното управление, след като приключим проверката ще бъдете уведомени за резултата от нея.