Относно сигнал от Синдиката на административните служители „Подкрепа“

В ИА „Главна инспекция по труда“ постъпи сигнал от Синдиката на административните служители „Подкрепа“ (САС), в който се прави тенденциозно внушение за некомпетентност на контролните органи на Инспекцията по труда, като се перифразира отговор на Агенцията във връзка с друг сигнал.

Категорично заявяваме, че двата казуса, визирани в настоящия и в предходния сигнал, по никакъв начин не са съотносими. Отговорът, предоставен по предишния сигнал, е коректен и отговаря на фактите и обстоятелствата, изследвани в него. Некоректно е същият да бъде манипулативно перифразиран, вместо да бъде точно цитиран в контекста на конкретния казус.

Предвид факта, че сигналът на САС беше публично разпространен, което води до уронване престижа на Главна инспекция по труда и работещите в институцията, до ръководството на синдиката е изпратено писмо с настояване информацията относно действия на Агенцията по предходния сигнал да бъде представена коректно.

Обръщаме внимание, че Инспекцията по труда е единствената институция, която има правомощия да защити в най-пълна степен трудовите права на работещите в България. Разпространението не само на неверни, но и на тенденциозно манипулирани информации, касаещи дейността на контролните органи на Агенцията, сриват доверието в нея и демотивират работещите да сигнализират за нарушения спрямо техните трудови права, което ги оставя без защита.

Целият текст на изпратения до САС отговор