Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

№ 2133 в Административния регистър

Наименование - Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Уникален идентификатор на услугата в Административния регистър: 2133.

Правно основание - чл. 5, ал. 7, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване; чл. 40, ал. 1 от Наредбата за пенсиите, §1, т. 2, букви б и в от Закон за администрацията.

Заявител – работник, служител, бивш работник и бивш служител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Орган, който предоставя услугата: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Необходими документи: Заявление в свободен текст за издаване на удостоверение за осигурителен стаж. Към заявлението заявителят може да прилага относими към искането копия на документи. В заявлението заявителят трябва да посочи желания от него начин за получаване на документа.

Подаване на документите:

Заявлението и приложенията се подават чрез Центъра за административно обслужване на Централното управление (гр. София, п. к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, тел. 070017670, електронна поща: info@gli.government.bg, работно време: 09.00 до 17.30 часа всеки работен ден) или в дирекциите „Инспекция по труда“ в областните градове на Р България (пълна информация за адресите, местонахождението на картата, работното време, телефони и електронна поща за контакт са налични в секция „Контакти“ на официалната интернет страница на Агенцията: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates).

Начин на подаване на документите:

  • През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
  • Лично на място в Центъра за административно обслужване – писмено или устно.
  • Изпратено по пощата или с лицензиран пощенски оператор.
  • Изпратено на електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис на заявителя или чрез регистриран от заявителя потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление (https://edelivery.egov.bg/).

Процедура по издаване: Постъпилото заявление се насочва за изпълнение към Дирекция „Финансово-стопански дейности“ за проверка по наличната в Агенцията документация (разплащателни ведомости и др.) Когато заявителят е бил служител в дирекция „Инспекция по труда“, проверката се извършва от служител в съответната дирекция. След уточняване на данните се издава съответният документ.

Начин на получаване на решението: В зависимост от заявеното от заявителя в заявлението желание документът му се предоставя по един от следните начини:

  • Лично на място в Центъра за административно обслужване срещу подпис.
  • Изпратено по пощата или с лицензиран пощенски оператор, като разходите са за сметка на заявителя.
  • Изпратено на електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис на посочен от заявителя в заявлението адрес на електронна поща.
  • На регистрирания от заявителя потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление (https://edelivery.egov.bg/).

Срок на изпълнение – 14 дни, съгласно чл. 5, ал. 7, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Срок на валидност на удостоверението: безсрочно

Цена/такса за издаване – няма

Електронен адрес във връзка с предложения по услугата: