Брошура информира командированите работници в Германия за правата им

Информацията е разработена по трансграничния проект „Еврокомандироване“, по който Инспекцията по труда е партньор

Вие сте командировани в Германия? Работодателят Ви бави заплатата? Към кого да се обърнете за защита?  Колко време имате да претендирате за възнаграждението си? Цялото или само минималното можете да поискате?

В брошурата „НА ГУРБЕТ: Моите права като командирован работник в Германия” има отговори на тези и на още много въпроси по отношение на правата и задълженията на българските работници, командировани във Федерална република Германия в рамките на предоставяне на услуги, и на техните работодатели. Представена е основна информация с акцент към работещите в секторите на строителството, социалните грижи и транспорта. В приложение се съдържат основните институции, ангажирани с правата на работниците и спазването на законите в Германия. Публикувани са контакти на основните консултантски центрове, както и информация каква консултация могат да получат работниците и служителите в тях.

Работещите като лични асистенти в Германия ще намерят полезна информация за дейностите, които могат да извършват, колко трябва да получават като заплата, имат ли право на извънреден труд и др. Работещите в транспортния сектор могат да се информират каква заплата могат да получават, какво е работното им време и т.н. Командированите работници не могат да получава по-малко заплащане от местните работници, да имат по-дълго работно време от тях или да получават по-малко дни отпуск.

Брошурата е резултат от съвместния план за действие между ИА ГИТ и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA) в рамките на проект „Еврокомандироване“ (EURODETACHEMENT), финансиран от Европейския съюз. Достъпна е на сайта на ИА ГИТ, в секцията „За работодатели и работещи“, рубриката „Работа на български граждани в чужбина“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/414

#Rights4AllSeasons

Файлови документи