Как да се обърнете за помощ към Инспекцията по труда в Полша?

Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons
За справедливата работа няма сезони

Националната инспекция по труда в Полша е орган, създаден с цел контрол по спазването на трудовото законодателство, по-специално правилата и разпоредбите за безопасност и здраве при работа, както и разпоредби относно законността на заетостта. Повече информация за Инспекцията по труда:

https://www.pip.gov.pl/en/about-us/14333,inspection-and-supervisory-activities.html

Ако работодател нарушава трудовото законодателство, например, не изплаща трудовите възнаграждения, работникът може да подаде сигнал в Инспекцията по труда в Полша или да потърси обезщетения в съда.

Сигнали могат да се подават във всяка дирекция на Националната инспекция по труда. Контактите на Инспекцията по труда може да намерите на https://www.pip.gov.pl/en/contact

Може да сигнализирате институцията за нарушения на трудовото законодателство по следните начини:

  • Писмено
  • По факс
  • Чрез електронни средства, като се използват електронните форми за контакт на www.pip.gov.pl
  • Устно: лицето, което приема сигнала или заявлението, трябва да изготви протокол, който се подписва от служителя и подаващия сигнала или заявлението.

Задължително е сигналът да съдържа следната информация:

- пълното име на лицето, което го подава
          - адрес (пощенски код, улица, номер на сграда и номер на апартамент)
          
- предмет на сигнала или заявлението.

Важно е да се обърне внимание, че Националната инспекция по труда не разглежда анонимни сигнали (които не съдържат пълното име и адрес). Ако сигналът или заявлението се подават от името на друго лице, лицето, което ги подава, трябва да предостави писменото съгласие на този, спрямо когото е извършено нарушението.

За повече информация вижте линка: https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/posting-of-workers-to-poland/complaints-applications-and-claims-brought-by-workers-posted-to-poland#2

Инспекцията по труда е партньор на Агенцията по заетостта в провеждането за България на общоевропейската кампания на Европейския орган по труда, насочена към повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници с акцент върху наетите в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Слоган на кампанията е Права през всички сезони, а публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons.

Информация за условията на труд в държавите членки е публикувана и на сайта на Мрежата за сътрудничество между европейските служби за заетост, в рубриката „Условия на живот и труд“

https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=757&lang=bg

Информация за кампанията се публикува и в специално създадена секция на Европейския орган по труда https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons