Какви права и задължения имат работещите и работодателите при работа от разстояние/надомна работа?

В Кодекса на труда са регламентирани редът и условията за извършване на надомна работа, както и работата от разстояние. Задължително изискване за извършване на надомна работа и работа от разстояние е сключването на трудов договор с работника или служителя.

Надомната работа е изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя.

В трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства. С трудовия договор се определят и: местонахождението на работното място; трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане и други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа.

Работодателят е длъжен изцяло за своя сметка да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа: условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, които работят в предприятието; здравословни и безопасни условия на труд; квалификация, преквалификация и обучение; социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени в закон; възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието; социално-битово и културно обслужване.

Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

В индивидуалния трудов договор се уговарят конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването й. С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят: смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане; възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя; редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние; съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Работодателят следва да осигури: необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му; програмно (софтуер) осигуряване; техническа профилактика и поддържане; устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност; защита на данните; информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние; система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство; други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя. Необходимо е работодателят да оцени всички рискове на работното място, като обхване и организацията на работата и използваното работно оборудване и да предприеме необходимите мерки за избягване или намаляване на идентифицираните рискове.

Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му. Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.