Инспекцията по труда разширява контрола по морските курорти

Агенцията е партньор на НАП в кампанията „Не затваряй бъдещето си в плик“

От началото на м. юли 2022 г., предвид активизирането на летния туристически сезон, контролът в обектите със сезонен характер по Черноморието е основен приоритет за дирекциите „Инспекция по труда“ Бургас, Варна и Добрич, на територията на които се намират курортни населени места. Акцент при проверките е законосъобразното наемане на работна ръка, вкл. и на граждани от трети страни и в частност за спазване на трудовите права на работници от Украйна, получили временна закрила у нас.

Недекларираният труд е често срещан в дейностите хотелиерство и ресторантьорство, поради което Инспекцията по труда осъществява целогодишен контрол в тях, а по време на зимния и летния сезон се организират и инспекционни кампании. За първите 6 месеца на годината в двете икономически дейности са извършени 3620 бр. проверки, при които са установени 18 904  бр. нарушения. От тях, свързани със здравословните и безопасни условия на труд са 8171 бр., а тези по осъществяване на трудовите правоотношения са 10 657 бр. Случаите на работа без трудов договор в двете дейности са 352 бр. лица. От установените нарушения 2579 бр. са по заплащането на труда, а 1676 бр. са по работното време.

Превенцията на недекларираната заетост е целогодишен приоритет в контролната дейност на Агенцията във всички икономически дейности. За да бъде гарантиран той, е планирана специална мярка в плана за проверки, насочени към ограничаване на нерегламентираните практики при наемане на работна сила. С такъв акцент са и проверките в селското стопанство и строителството, които също са рискови сектори по отношение използването на недеклариран труд. През 2022 г. се организира и кампания за контрол на работодатели, при които са установени повече от веднъж случаи на работа без трудов договор. Традиционно над 2/3 от проверките на Инспекцията по труда са свързани с контрол на законосъобразното осъществяване на трудовите правоотношения - възникването им, заплащането на труда, спазването на разпоредбите за работното време и др.  За шестте месеца на 2022 г. са установени 1422 лица, работещи без трудови договори във всички икономически дейности.

ИА ГИТ напомня на работещите, че работодателят няма право да ги допуска до работните им места преди да е сключил с тях писмен трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите. Ако желае да провери уменията им, той има право да включи в договора клауза за срок на изпитване, но не и да ги принуждава да работят без договор. Работещите могат да защитават ефективно само правата си, договорени писмено. В рамките на своите правомощия контролните органи на Инспекцията по труда не биха могли да установят и съответно да задължат работодателя да изплати суми, договорени устно, или за период, в който лицата са работили без договор. На сайта на Агенцията е публикувана брошура с информация за основните трудови права и начините за подаване на сигнали, когато те са нарушени https://gli.government.bg/bg/node/11956

Контролните органи на ИА ГИТ работят в тясно сътрудничество с Националната агенция за приходите. Своевременно се обменя информация за работодатели, при които са установени нарушения, създаващи предпоставки за укриване на данъци и осигуровки чрез използване на недеклариран труд. При необходимост е създаден ред за своевременно организиране и на съвместни проверки. Инспекцията по труда е и партньор на НАП в стартиралата в началото на юни 2022 г. кампания „Не затваряй бъдещето си в плик“, целяща да информира работещите и работодателите за ползите и загубите от нерегламентираната заетост. На сайта на НАП е създадена специална анкета за „Заплата в плик“ https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/connection.nap/surveys, чрез която всеки може да сподели мотивите да бъде осигуряван върху по-нисък от реалния доход, както и какво би го стимулирало да не се съгласява на това.

От години Приходната агенция поддържа и специален сайт „Заплата в плик“ https://www.zaplatavplik.bg/, в който освен информация за правата и задълженията по отношение на декларирането на труда, всеки може да изчисли какво губи от обезщетения и пенсии, ако се съгласява да бъде осигуряван върху по-нисък от реално получавания доход.