ПРИКЛЮЧИЛ НА 07.10.2022 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ - 4 БРОЯ МПС: ЛЕК АВТОМОБИЛ , СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“