115 години Инспекция по труда – гарант за прилагане на трудовото законодателство

На 3 ноември служителите на една от най-старите институции в България – Инспекцията по труда, отбелязват своя професионален празник. От подписването на тази дата през 1907 г. на Указа за създаването на Инспекцията по труда от княз Фердинанд са изминали 115 години. В своята над век история тя не само е запазила облика си на общественозначима институция - гарант на законността в трудовите отношения, но и постоянно се развива, за да отговори своевременно на нововъзникналите предизвикателства пред тях.

Днес Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостния контрол по спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности. На нея е вменен специализираният контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове.

От началото на здравната криза, предизвикана от КОВИД-19 инспекторите по труда останаха на първа линия, за да гарантират трудовите права на работниците и служителите. Работиха за повишаване информираността на работодателите как най-ефективно да пазят живота и здравето на своите работници и служители.

За деветмесечието на 2022 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 32 233 бр. проверки в 27 360 бр. предприятия с около 1 200 000 заети в тях лица. При проверките са установени 144 815  бр. нарушения, от които 73 682 бр. са свързаните със здравословните и безопасни условия на труд. Нарушенията по осъществяване на трудовите правоотношения са 70 537 бр. Установените случаи на работа без трудов договор са 2464 бр. Установената сума на забавените трудови възнаграждения е 3 718 200 лв. Благодарение на намесата на инспекторите по труда са изплатени 1 935 841 лв.

За да повиши информираността на работодателите и работещите за правата и задълженията им относно трудовото законодателство ИА ГИТ стартира през 2022 г. информационна кампания „Достоен труд – от теб зависи“ – дейност по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд. За целта са създадени поредица от видеа, ръководства и брошури, чрез които участниците в трудовия процес могат да разберат какви са основните им задължения по отношение декларирането на труда и какви са предимствата, когато работят на светло. Материалите са публикувани на интернет страницата на Агенцията, а ръководствата и брошурите са отпечатани и на хартиен носител, за да се предоставят на работниците и работодателите по време на извършваните проверки или при консултирането им в офисите на Агенцията. Повече информация е публикувана в сайта на ИА ГИТ, секция „Дейност“, рубрика „Проекти“, раздела „Сътрудничество за достойни условия на труд“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/508  Видео клиповете са достъпни през линка https://www.gli.government.bg/bg/node/11819

Проведена бе инспекционна кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС). Кампанията обхвана секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“ и беше част от общоевропейската кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) „Здравословните работни места – облекчете натоварването“. Още полезни информационни материали, свързани с превенцията на МСС, са публикувани в сайта на Агенцията, секция „Дейност“, рубрика „Информационни кампании“, раздел „Превенция на МСС – 2020 – 2022 г.“ https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/539

По повод интеграцията на украинските бежанци на пазара на труда в България Инспекцията по труда създаде специална рубрика, където може да бъде намерена и разработената онлайн брошура с основните трудови права и начините, по които украинските граждани могат да потърсят защита https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/538 При проверките за всеки работодател, за който има информация, че е назначил украински граждани, се проверява дали се спазват техните трудови права.

Експерти на Агенцията взеха участие на национално и трансгранично ниво в различни проекти и инициативи, свързани с повишаване на информираността за трудовите права на работниците у нас и в чужбина, за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация и подобряването на условията на труд.

Главна инспекция по труда се включи в общоевропейската кампания „Пътят към справедлив транспорт“. Информационната кампания с хаштаг #Road2FairTransport се координира от Европейския орган по труда (ЕОТ). Тя стартира на 12 октомври 2022 г. във всички държави – членки на Европейския съюз, и ще продължи до края на годината. Инспекцията по труда, заедно с ИА „Автомобилна администрация“ са партньори за България. Целта на кампанията е да предостави основна информация за социалното законодателство на Европейския съюз и за правата и задълженията на работодателите и служителите в сектора, както и да повиши осведомеността за ползите от декларирания труд. Повече информация за старта на кампанията е публикувана в сайта на ЕОТ https://www.ela.europa.eu/en/news/european-labour-authority-ela-launches-information-and-awareness-raising-campaign