Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 1. Наименование - Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 2377).
 2. Правно основание - чл. 302, ал. 2 / чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда.
 3. Заявител – работодател.
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско заключение (копие заверено 'Вярно с оригинала') за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания);

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.

Информация, относно адресите на дирекции 'Инспекция по труда', може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция 'Контакти'.

4.3. Начин на подаване на документите:

4.3.1. На хартиен носител – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.3.2. По електронен път – заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Услуги с използване на електронен подпис“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex). Описаните в т. 4.1. от настоящата процедура приложени документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя:
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща;
 • при подадено по електронен път през портала за Е-услуги заявление, подписаното с електронен подпис решение се публикува в електронната преписка, достъп до която заявителят има чрез получения при подаване на заявлението код за достъп.

4.5. Срок на изпълнение – 7 дни, съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6/ 24.07.2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години.

5. Срок на валидност на разрешението:

 • до прекратяване на договора, за който е издадено разрешението
 • до отнемане на разрешението от Д ИТ
 • до навършване на 18 годишна възраст на лицето.

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (188.5 KB)