Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

№ 2377 в Административния регистър

Наименование - Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица.

Уникален идентификатор на услугата в Административния регистър: 2377.

Правно основание - чл. 301, ал. 3, чл. 302, ал. 2 / чл. 303, ал. 3 от КТ - Кодекса на труда.

Заявител –физически и юридически лица – работодатели по Кодекса на труда

Орган, който предоставя услугата: Директор на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице.

Информация за контакт и работно време на дирекциите „Инспекция по труда“ в областните градове на Р България: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

Необходими документи:

 • Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (по образец)
 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя (за лица от 15 до 18-годишна възраст). За лица до 15-годишна възраст – медицинско заключение издадено от лекарскоконсултативна комисия за годността на лицето, да извършва съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното му физическо и умствено развитие (копие заверено "Вярно с оригинала");
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания)

Образци на формуляри, може да намерите на адресhttps://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 1. Искане за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е електронно-административна услуга/режим от 3-то ниво (двустранна електронна комуникация):

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - Искането за издаване на разрешение се попълва в електронната форма в Е-ПОРТАЛА на Агенцията и към него се прикачват в електронна форма придружаващите документи. Искането се подписва с квалифициран електронен подпис на работодателя или на упълномощено лице и се подава електронно. Когато искането се подава с квалифициран електронен подпис на упълномощено от работодателя лице, към документите се представя и пълномощното на упълномощеното лице. При подаване на електронната преписка в Е-ПОРТАЛА системата генерира автоматично съобщение за потвърждаване на получаването, съдържащо входящия номер на преписката и код за достъп, чрез който заявителя може да следи развитието на електронната преписка. Интернет адрес на електронния формуляр за заявяване на услугата/режима: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex
 • През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 • През Система за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност работодателят или упълномощено от него лице трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Искането и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато искането се изпраща през потребител на упълномощено от работодателя лице към документите се прилага и пълномощното от работодателя. Подаденото през системата искане се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер.
 1. На място
 • Писмено - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се подават в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 • Устно - При устно заявяване на услугата в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице, служител на Агенцията съставя „протокол за устно заявяване на услуга“ и протоколът се подписва от служителя и от заявителя. Протоколът за устно заявяване на услуга замества искането за даване на разрешение за приемане на работа на непълнолетно лице. Към него заявителят прилага придружаващите документи. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 1. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се изпращат до дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице, чрез пощенска услуга на пощите или на лицензиран пощенски оператор.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - За подадени през Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се предоставя на заявителя чрез Е-ПОРТАЛА като се класира в публичната част на електронната преписка.
 • През Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За подадени през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща през системата на регистрирания в нея потребител на заявителя или упълномощеното от него лице.
 • На посочена от заявителя електронна поща - При посочено от заявителя желание, подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща на електронната поща на заявителя.
 1. На място на хартиен носител - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се предоставя на работодателя или на упълномощено от него лице на място в дирекцията „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на което ще работи непълнолетното лице.
 2. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се изпраща на работодателя или на упълномощеното от него лице на посочения в искането адрес за кореспонденция.

Срок на действие на документа – до настъпване на някое от описаните обстоятелства:

 • до прекратяване на трудовия договор, за сключване на който е издадено разрешението;
 • до навършване на 18-годишна възраст на работника/служителя;
 • до отнемане на разрешението от контролния орган.

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни, съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба № 6/ 24.07.2006г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – министър на труда и социалната политика

Предметна област, за която се отнася услугата/режима: трудови правоотношения

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима:

Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез Е-форма за обратна връзка: https://www.gli.government.bg/bg/form/contact или на електронната поща на Агенцията: info@gli.government.bg

Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима:

Предложения във връзка с облекчаване на режима могат да се правят чрез Е-форма за обратна връзка: https://www.gli.government.bg/bg/form/contact) или на електронната поща на Агенцията: info@gli.government.bg