Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ

№ 598 в Административния регистър

Наименование - Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от Кодекса на труда.

Уникален идентификатор на услугата в Административния регистър: 598.

Правно основание - чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда, чл. 6 Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила.

Заявител – административни органи, физически и юридически лица – работодатели по Кодекса на труда

Орган, който предоставя услугата: Директор на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, за прекратяване на трудовото правоотношение на когото се иска разрешение.

Информация за контакт и работно време на дирекциите „Инспекция по труда“ областните градове на Р България: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

Необходими документи:

 • Писмено искане от предприятието (по образец или свободен текст).
 • Документи, удостоверяващи закрилата, която ползват работниците (експертно решение на ТЕЛК при прекратяване на трудовия договор на трудоустроен работник или лице със заболяване по Наредба № 5 от 20.02.1987 г. (издава се от трудово-експертна лекарска комисия за всеки отделен случай), молби и заповеди за ползване на отпуск, болнични листове, доказващи бременността на служителя).
 • Старо и ново щатни разписания, при прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекс на труда.
 • Списък с местата и длъжностите за лица с намалена работоспособност, актуализиран за календарната година. Изискването е за фирми със средно списъчен състав над 50 човека.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекс на труда (дисциплинарно уволнение) е необходимо да се приложат писмени доказателства за извършеното дисциплинарно нарушение и писмените обяснения, дадени от лицето, на което ще бъде наложено дисциплинарно наказание уволнение или документи, доказващи отказа на лицето да даде обяснения.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск поради временна неработоспособност се представят копия от болничните листа.
 • Стара и нова длъжностна характеристика на работника и документи, доказващи, че той не отговаря на новите изисквания, при прекратяване по чл. 328, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда.
 • Документи за упражнено право на подбор от работодателя по чл. 329, ал. 1 от Кодекса на труда.

Образци на формуляри, може да намерите на адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 1. Искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е електронно-административна услуга/режим от 3-то ниво (двустранна електронна комуникация):

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - Искането за издаване на разрешение се попълва в електронната форма в Е-ПОРТАЛА на Агенцията и към него се прикачват в електронна форма придружаващите документи. Искането се подписва с квалифициран електронен подпис на работодателя или на упълномощено лице и се подава електронно. Когато искането се подава с квалифициран електронен подпис на упълномощено от работодателя лице, към документите се представя и пълномощното на упълномощеното лице. При подаване на електронната преписка в Е-ПОРТАЛА системата генерира автоматично съобщение за потвърждаване на получаването, съдържащо входящия номер на преписката и код за достъп, чрез който заявителя може да следи развитието на електронната преписка. Интернет адрес на електронния формуляр за заявяване на услугата/режима: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex
 • През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 • През Система за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ - За да се използва тази възможност работодателят или упълномощено от него лице трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Искането и придружаващите го документи се прикачват в съобщение, което се изпраща на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато искането се изпраща през потребител на упълномощено от работодателя лице към документите се прилага и пълномощното от работодателя. Подаденото през системата искане се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер и датата на регистрация. Изпратените след 16.30 часа заявления се регистрират в началото на следващия работен ден.
 • През Система за електронен обмен на съобщения - Системата за електронен обмен на съобщенията се използва само от административните органи. Искането и придружаващите документи се изпращат през системата до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Подаденото през системата искане се регистрира и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер и датата на регистрация. Изпратените след 16.30 часа заявления се регистрират в началото на следващия работен ден.
 1. На място
 • Писмено - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се подават в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, за прекратяване на трудовото правоотношение на когото се иска разрешение. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 • Устно - При устно заявяване на услугата в дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, за прекратяване на трудовото правоотношение на когото се иска разрешение, служител на Агенцията съставя „протокол за устно заявяване на услуга“ и протоколът се подписва от служителя и от заявителя. Протоколът за устно заявяване на услуга замества искането за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда. Към него заявителят прилага придружаващите документи. Искането се регистрира и на заявителя се предоставя информацията за входящия номер и датата на регистрация.
 1. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от работодателя на хартиен носител искане и придружаващите документи се изпращат до дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, за прекратяване на трудовото правоотношение на когото се иска разрешение, чрез пощенска услуга на пощите или на лицензиран пощенски оператор.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт

 1. По електронен път
 • През Е-ПОРТАЛ на ИА ГИТ - За подадени през Е-портала на ИА ГИТ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се предоставя на заявителя чрез Е-портала като се класира в публичната част на електронната преписка.
 • През Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ - За подадени през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ искания подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща през системата на регистрирания в нея потребител на заявителя или упълномощеното от него лице.
 • През Системата за електронен обмен на съобщения - На административните органи, в качеството им на заявител на административната услуга, подписан с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се предоставя през Системата за електронен обмен на съобщения.
 • На посочена от заявителя електронна поща - При посочено от заявителя желание, подписаният с квалифициран електронен подпис индивидуален административен акт се изпраща на електронната поща на заявителя.
 1. На място на хартиен носител - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се предоставя на работодателя или на упълномощено от него лице на място в дирекцията „Инспекция по труда“ (ДИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, за прекратяване на трудовото правоотношение на когото е искано разрешението.
 2. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписан на хартиен носител индивидуален административен акт се изпраща на работодателя или на упълномощеното от него лице на посочения в искането адрес за кореспонденция.

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни

Срок на действие на документа – до прекратяване на договора с работника/служителя.

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – министър на труда и социалната политика

Предметна област, за която се отнася услугата/режима: трудови правоотношения

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима - Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез:

Електронен адрес за предложения във връзка с облекчаване на режима - Предложения във връзка с облекчаване на режима могат да се правят чрез: