Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 1. Наименование – Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ (№ на услугата/режима в Регистъра на услугите 598).
 2. Правно основание - чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда, чл. 6 Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила.
 3. Заявител – работодател
 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

4.1. Необходими документи:

 • Писмено искане от предприятието (по образец или свободен текст).
 • Документи, удостоверяващи закрилата, която ползват работниците (копие от акта за раждане на детето, когато се иска прекратяване на трудовия договор на майка на дате до 3-годишна възраст; експертно решение на ТЕЛК при прекратяване на трудовия договор на трудостроен работник или лице със заболяване по Наредба № 5 от 20.02.1987 г., молби и заповеди за ползване на отпуск, болнични листове, доказващи бременността на служителя).
 • Старо и ново щатни разписания, при прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекс на труда.
 • Списък с местата и длъжностите за лица с намалена работоспособност, актуализиран за календарната година. Изискването е за фирми със средно списъчен състав над 50 човека.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекс на труда (дисциплинарно уволнение) е необходимо да се приложат писмени доказателства за извършеното дисциплинарно нарушение и писмените обяснения, дадени от лицето, на което ще бъде наложено дисциплинарно наказание уволнение или документи, доказващи отказа на лицето да даде обяснения.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск поради временна неработоспособност се представят копия от болничните листа.
 • Стара и нова длъжностна характеристика на работника и документи, доказващи че той не отговаря на новите изисквания, при прекратяване по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ.
 • Документи за упражнено право на подбор от работодателя по чл. 329, ал. 1 от КТ.

4.2. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, за прекратяване на трудовото правоотношение на когото се иска разрешение.

Информация, относно адресите на дирекции 'Инспекция по труда', може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция 'Контакти'.

 

4.3. Начин на подаване на документите:

4.3.1. На хартиен носител – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

4.3.2. По електронен път– заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Услуги с използване на електронен подпис“ (https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex). Описаните в т. 4.1. от настоящата процедура приложени документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Така оформеното искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.

4.4. Начин на получаване на решението – в заявлението за издаване на разрешение заявителят може да определи по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
 • по пощата на посочен от заявителя адрес;
 • по куриер за сметка на заявителя:
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща;
 • при подадено по електронен път през портала за Е-услуги заявление, подписаното с електронен подпис решение се публикува в електронната преписка, достъп до която заявителят има чрез получения при подаване на заявлението код за достъп.

4.5. Срок на изпълнение – срок: 7 дни

5. Срок на валидност на разрешението – до прекратяване на договора.

6. Цена/такса за издаване – няма

7. Образци на документи:

doc.gifИскане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда (174.5 KB)