Вписване в специален регистър на колективни трудови договори (КТД) на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях (подават се в Дирекции „Инспекция по труда“)

№ 1461 в Административния регистър

Наименование - Вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях.

Орган, който предоставя услугата: Директор на дирекция „Инспекция по труда“ (Д ИТ), отговаряща за съответната област на Република България, на територията на която се намират седалището и адресът на управление на предприятието.

Правно основание - чл. 53, ал. 3 и чл. 56, ал. 2 от Кодекса на труда.

Заявител: Работодатели и синдикати.

Информация за контакт (адреси, телефони, електронна поща и др.) и работно време на дирекциите „Инспекция по труда“ (ДИТ) в областните градове на Р България: https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates

Необходими документи:

 1. Когато заявяването на услугата се инициира с документи на хартиен носител, подадени на място в дирекциите „Инспекция по труда“ (Д ИТ), изпратени по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор:
  • Заявление за вписване на колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор на хартиен носител, подписано от всички страни по договора (заявлението може да бъде в свободен текст или на разработена от ИА ГИТ бланка).
  • Оригинален екземпляр на подписания колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор.
  • Записано на електронен носител електронно изображение на колективния трудов договор или анекс към колективен трудов договор.
 2. Когато заявяването се извършва по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление или през Системата за електронен обмен на съобщенията:
  • Електронно подписано заявление за вписване на колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор (заявлението може да бъде в свободен текст или на разработена от ИА ГИТ бланка). Заявлението трябва да е подписано с квалифицирани електронни подписи от всички страни по договора или анекса.
  • Електронно подписан с квалифицирани електронни подписи от всички страни колективен трудов договор или анекс към колективен трудов договор.

Образци на формуляри, може да намерите на адресhttps://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 1. Заявление за вписване в специален регистър на колективни трудови договори на предприятия и на допълнителни споразумения (анекси) към тях

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е първична електронно-административна услуга/режим от 3-то ниво (двустранна електронна комуникация):

 1. През Единния портал за достъп до електронно административни услуги, поддържан от Министерство на електронното управление: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/156
 2. По електронен път през Система за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност, някой от заявителите трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Заявлението за вписване се подписва с квалифицирани електронни подписи от всички страни по колективния трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към колективен трудов договор. Така подписаното заявление се прикачва в съобщение в Системата за сигурно електронно връчване. Към съобщението се прикачва и електронно подписан с квалифицирани електронни подписи от всички страни колективен трудов договор или допълнително споразумение (анекс) към колективен трудов договор. Съобщението се изпраща на регистрирания в Системата за сигурно електронно връчване потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Подаденото през системата съобщение, ведно с приложените електронно подписани заявление и договор или анекс към договор, се регистрира в информационната система на Инспекцията по труда и на заявителите се връща съобщение с информацията за входящия номер.
 3. По електронен път през Системата за електронен обмен на съобщенията (може да се използва само когато страна по договора/анекса е държавна администрация) - За да се използва тази възможност, страна по договора/анекса, в качеството на работодател, трябва да е държавна администрация. Заявлението за вписване и колективният трудов договор или анекс трябва да са съставени като електронно подписани документи – подписани с квалифицирани електронни подписи от всички страни по договора или анекса. Електронно подписаните заявление и колективния трудов договор или анекс към колективен трудов договор се изпращат до ИА ГИТ през Системата за електронен обмен на съобщенията. Подаденото през системата съобщение, ведно с приложените електронно подписани заявление и договор или анекс към договор, се регистрира в информационната система на Инспекцията по труда и на заявителите се връща съобщение с информацията за входящия номер.
 4. Писмено на място в дирекция „Инспекция по труда“ - Подписано от всички страни по колективния трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към колективен трудов договор заявление (свободен текст или попълнена бланка) на хартиен носител, подписаният от всички страни в оригинал на хартиен носител колективен трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към колективен трудов договор и записано на електронен носител сканирано изображение на договора/анекса се подават на място в съответната дирекция „Инспекция по труда“. Заявлението и придружаващите го документи се регистрират в информационната система на Инспекцията и на заявителите се предоставя информацията за входящия номер.
 5. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано от всички страни по колективния трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към колективен трудов договор заявление (свободен текст или попълнена бланка) на хартиен носител, подписаният от всички страни в оригинал на хартиен носител колективен трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към колективен трудов договор и записано на електронен носител сканирано изображение на договора/анекса се изпращат като пощенска пратка по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор, адресирани до съответната дирекция „Инспекция по труда“

Вътрешен ход на услугата:

Преписката се насочва за изпълнение към служител в съответната дирекция „Инспекция по труда“, който по длъжностна характеристика или въз основа на изрично оправомощаване има компетентност да прави вписвания в специалния регистър.

Ако не са налице недостатъци или непълноти в документите, служителят извършва вписването и изготвя уведомление до страните по колективния трудов договор (анекса) от името на директора на дирекцията.

Когато има непълноти или недостатъци в представените документи, служителят изготвя уведомление до страните по колективния трудов договор (анекс) от името на директора на дирекцията. Заявителите се уведомяват, че не са налице основания да се извърши заявеното вписване, като се посочват констатираните непълноти или нередности.

Начини за получаване на индивидуалния административен акт:

Уведомлението до страните по колективния трудов договор или допълнителното споразумение (анекс) към колективен трудов договор се изпраща по посочения от тях в заявлението канал за обратна връзка, а именно:

 1. По електронен път през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление.
 2. По електронен път през Системата за електронен обмен на съобщенията (само за административни органи).
 3. По електронен път на посочена в заявлението електронна поща.
 4. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на посочен в заявлението адрес за кореспонденция.
 5. На място в центъра за административно обслужване.

Срок за изпълнение на услугата: до 15 дни (вътрешноадминистративен стандарт)

Срок на действие на документа – до изтичане срока на договора или анекса

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Ред и срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата – в 14 дневен срок пред съответния Административен съд

Предметна област, за която се отнася услугата/режимът: трудови правоотношения

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима: Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез Е-форма за обратна връзка: https://www.gli.government.bg/bg/form/contact или на електронната поща на Агенцията: info@gli.government.bg