Издаване на дубликат на изгубена или унищожена служебна книжка

№ 1465 в Административния регистър

Наименование – Издаване на дубликат на загубена или унищожена служебна книжка.

Орган, който предоставя услугата: Изпълнителен директор.

Правно основание: чл. 10, ал. 2 от Наредбата за служебното положение на държавните служители /НСПДСл/.

Заявител: Физически лица.

Информация за контакт и работно време на Центъра за административно обслужване в Централно управление на ИА ГИТ:

 1. Адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000
 2. Работно време: всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа;
 3. Тел. 070017670 (телефонът се обслужва в работните дни от 09.00 до 17.30 ч.)
 4. Електронна поща: info@gli.government.bg
 5. Подробна информация относно Центъра за административно обслужване: https://www.gli.government.bg/bg/node/11316

Необходими документи:

 1. Искане за издаване на дубликат на служебна книжка (бланка).
 2. Издадено/и Приложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за служебното положение на държавните служители (НСПДСл) от всяка администрация, в която заявителят е работил по служебно правоотношение.

Образци на формуляри, може да намерите на адрес: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 1. Искане за издаване на дубликат на служебна книжка;
 2. Приложение № 4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДСл

Начини на заявяване на услугата/режима – услугата/режимът е първична административна услуга/режим от 3-то ниво:

 1. По електронен път през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление - За да се използва тази възможност, заявителят трябва да има регистрация като потребител в Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление. Искането и придружаващите документи се изпращат на регистрирания в системата потребител на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Важно изискване: Всяко приложено към искането Приложение №4 към чл. 10, ал. 2 от НСПДСл трябва да е издадено от съответната администрация като електронно подписан електронен документ с квалифициран електронен подпис.

Подадените през системата искане и приложени документи се регистрират в информационната система на Инспекцията по труда и на заявителя се връща съобщение с информацията за входящия номер.

 1. Писмено на място в Центъра за административно обслужване - Подписано на хартиен носител искане и придружаващите го документи могат да бъдат подадени на място в Центъра за административно обслужване в работното време. - Искането и придружаващите го документи се регистрират в информационната система на Инспекцията по труда и на подателя се предоставя информацията за входящия номер.
 2. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор - Подписано на хартиен носител искане и придружаващите го документи могат да бъдат изпратени като пощенска пратка по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор, адресирани до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, п.к. 1000.

Вътрешен ход на услугата:

Преписката се насочва за изпълнение към служител в дирекция „Управление на човешките ресурси“. След преглед на валидността на представените документи служителят извършва съответните вписвания в нова служебна книжка. Направените вписвания се заверяват с печат на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Начини за получаване на новоиздадената служебна книжка - Новоиздадената служебна книжка се предава на заявителя по посочения от него в искането канал за обратна връзка, а именно:

 1. По пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на посочен в заявлението адрес за кореспонденция.
 2. На място в Центъра за административно обслужване.

Срок за изпълнение на услугата: до 7 дни

Срок на действие на документа – безсрочно.

Такси/цени за услугата – услугата е безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа, предоставящ услугата – министърът на труда и социалната политика

Предметна област, за която се отнася услугата/режимът:

 • Служебни правоотношения
 • Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/режима:

Предложения във връзка с услугата могат да се правят чрез: