Дирекция "Управление на човешките ресурси"

Снимка на Кремена Янгьозова
Кремена Янгьозова

Директор


Дирекция „Управление на човешките ресурси“

  1. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на политиката и стратегията по управление на човешките ресурси;
  2. изготвя концепция за развитието на човешките ресурси и кадровото осигуряване на агенцията;
  3. изготвя проект на длъжностно и поименно разписание на длъжностите на администрацията;
  4. организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на конкурсни процедури за държавни служители;
  5. изготвя проекти на актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в агенцията;
  6. осъществява методическа, организационна и техническа помощ в процеса на оценяване изпълнението на служителите и в процеса на разработване и актуализиране на длъжностните характеристики;
  7. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;
  8. консултира ръководителите на административните звена и служителите по въпросите, свързани с управлението на човешките ресурси, и относно създаването на условия за добра мотивация на служителите;
  9. планира и организира обучението на служителите на агенцията с цел повишаване на квалификацията и кариерното развитие.