Дирекция "Финанси"

Снимка на Севдалина Вичева
Севдалина Вичева

Директор


Дирекция „Финанси“

 1. съставя проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на агенцията по Единната бюджетна класификация и по програми;
 2. изготвя месечно разпределение на бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация;
 3. разработва методология на счетоводната и финансовата политика на агенцията по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика като второстепенен разпоредител с бюджет;
 4. отговаря за наблюдението и актуализирането на системата за финансово управление и контрол и предприема мерки за подобряването ѝ въз основа на констатациите от извършени проверки;
 5. разработва проекти на вътрешни правила за финансово управление и контрол в рамките на агенцията;
 6. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, на Сметкоплана на бюджетните предприятия и на приложимите счетоводни стандарти, като изготвя месечни и годишни оборотни ведомости, годишния финансов отчет и годишния баланс на агенцията;
 7. изготвя месечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на агенцията;
 8. изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията в агенцията;
 9. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и документи за пенсиониране, свързани с осигурителния доход;
 10. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
 11. организира и извършва в законоустановените срокове годишна инвентаризация;
 12. анализира и администрира разходите, извършвани от агенцията;
 13. отговаря за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства, както и средствата от Европейския съюз съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;
 14. контролира плащанията по сключените договори от агенцията;
 15. организира процеса по финансово управление и контрол, инициира и прилага мерки за подобряване на системите за финансово управление и контрол.