Дирекция "Обществени поръчки и управление на собствеността"

Снимка на Николай Тюркеджиев
Николай Тюркеджиев

Директор
телефон:
02 8 101 757
e-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg


Дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“

 1. планира, организира и координира всички дейности във връзка с управление на цикъла на обществените поръчки, като:
  а) планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
  б) разработва документациите за участие, подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки, като носи отговорност за законосъобразното им откриване и провеждане;
  в) изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им;
  г) осъществява наблюдение и контрол върху изпълнението на договорите съвместно с отговорното административно звено, от което получава необходимата информация;
  д) води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
  е) отговаря за подготовката и изпращането на информацията в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки;
  ж) отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
  з) съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, с изключение на документацията по процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по които тази функция е възложена на лице по съответния проект;
  и) изготвя становища и съдейства за осъществяване на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
 2. организира и осъществява дейностите по управление на собствеността, като:
  а) организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжка и ремонт на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на агенцията, включително застраховането им, съобразно действащото законодателство;
  б) организира и осъществява цялостното техническо обслужване на агенцията с транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи;
  в) отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административната сграда на агенцията и в прилежащите ѝ терени;
  г) поддържа цялостната документация на собствеността на агенцията;
  д) координира дейността и подпомага изпълнителния директор при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за ремонт за съответната година, които ще се финансират от агенцията;
  е) координира и осигурява поддържането на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи и на системата за контрол на достъпа;
  ж) организира и осъществява материално-техническото осигуряване на агенцията.