„Доставка на лицензи за право на ползване със софтуерна осигуровка за програмни продукти за изграждане на базова инфраструктура за изпълнение на Информационна система на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ по проект BG051PO001 - 6.1.06“Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна Инспекция по Труда“

Номер в профила на купувача
1
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
затворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Начало: 30.06.2014 г.
Краен срок за достъп до документи: 04.08.2014 г., 17:30 ч.
Краен срок за получаване на оферти: 14.08.2014 г., 17:30 ч.
Отваряне на офертите: 15.08.2014 г., 13:30 ч.