„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

Номер в профила на купувача
4
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
затворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Обществената поръчка включва дейности по организиране, логистично осигуряване и провеждане на обученията, планирани в рамките на Компонент 2 на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в т.ч. осигуряване на хотелско настаняване и регистрация на участниците, осигуряване на кафе-паузи, обяди и вечери за участниците в обученията, подготовка и техническо оборудване на залите, осигуряване и разпределение на консумативи и материали, осигуряване на подходящи лектори (когато е приложимо) и провеждане на обученията.

Отваряне на офертите: 12.08.2014 г., 13:00 часа