„Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция“Главна инспекция по труда“ с 3 обособени позиции.“

Номер в профила на купувача
18
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
затворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на хартия- не рециклирана, подходяща за двустранно и цветко копиране при работа с високоскоростни копирни машини и лазерни принтери, както и доставка на нови канцеларски материали и нови оригинални и неупотребявани консумативи за разпечатваща техника (тонер касети), за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.