„Доставка наnbsp; 1 (един) нов автомобил за нуждите на ИА ГИТ““

Номер в профила на купувача
51
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
прекратена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Удължен срок за подаване на документи
Основание за удължаване на срока за подаване на документи

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед N:З-1084/09.10.2017 г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 13.10.2017 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда', на адрес: гр. София, бул. 'Княз Ал. Дондуков' № 3, зала № 107, ет. 1.
Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Линк към публикуваната в ПОП информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Дата на отваряне на офертите

Предмет на поръчката е доставка на 1 (един) брой фабрично нов автомобил за обезпечаване нуждите на Централна администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.