Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА“Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
71
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
приключена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор (чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП) на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. и Допълнително споразумение към него с № 1/14.11.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и Кооперация „Панда“, „Роел-98 ООД и „Ронос“ ООД за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ от централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства и други консумативи за печат за нуждите на органи на изпълнителната власт“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка на ЦОП в http://ted.europa.eu